یکشنبه 22 آبان‌ماه سال 1384

 

دعای فرانسیس مقدس

خدابا مرا به وسیله ای نیرومند برای بسط و توسعه صلح وآرامش تبدیل کن .

در دلهای سرشاراز کینه وخصومت بذ ر عشق ومحبت بیفشانم

در دلهای  افراد ستم دیده عفو بخشش

در دلهای آکنده از تردید ایمان

در دلهای سرشار از نا امیدی ، امید 

در دلهای مملو از ظلمت ، روشنایی

در دلهای سرشار از غم واندوه ،‌ شادمانی

*

*

*

اوه خدای من کمکم کن تا :

همان گونه که به فکر تسلی غم ودرد خود هستم ، در راه تسکین اندوه دیگران نیز بکوشم؛

به همان اندازه که دراندیشه تفهیم نقطه نظرهایم هستم به فهمیدن سخنان دیکران نیز توجه کنم

چرا که آنچه دریافت می کنیم ناشی از ایثار است؛

با عفو و بخشش ؛ مشمول عفو وبخش می گردیم!