شنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1385
روزام بد جوری پاییزیه
 
آموختن آسان نیست
خستگی هر آن در کمین است
آرزده می شوی ،احساس شکست می کنی
شک میکنی که رها کنی وبگذری
میخوای بر کناره روی و وانمود کنی که اتفاقی نیفتاده
اما نه
تو بازنه نیستی که،
یک مبارزی.
پیش از آنکه برنده باشیم باید بازنده باشیم .
باید  گاه بگرییم تا بتوانیم روزی بخندیم .
باید ازرده شویم تا روزی توانمند باشیم .
اگر پیوسته بکوشی وایمان داشته باشی ،
در پایان پیروزی از ان تو خواهد بود
****آن دیویس****