سه‌شنبه 4 مهر‌ماه سال 1385

 

 

رمضان ماه میهمانی خدا

سفره‎‎ بی‎‎‎ انتهای‎ الهی گستـرده مـی شود تـا حقیقت‎‎ جویان‎‎ و حقیقت خواهان با بهره‎ گیری‎ از عظمت‎‎‎ , کرامت و فضای‎ انباشته‎ از رحمـت ماه‎ رمضان‎ دلها و جانهای‎ خود را نورانــی‎ و به‎ خدا نزدیک‎ تر کنند.
برکت‎ روزه‎ روزها, توسل‎ و دعا و ذکـر و تلاوت‎‎ قرآن‎‎ در این ماه‎, نور حقیقت را بر دلهای‎ مومنان‎ می‎ تاباند.
زیباترین‎‎‎ تعبیر از این ماه‎ , هـمـان است‎‎ که‎‎ پیامبر فرمود " این‎ ماهی‎ اسـت کـه در آن‎ , خداوند شما را به‎ میهمانی‎ خویــش‎ فـرا خوانده‎ است‎. "
روزه‎ داشتن‎ , نگاهـداری‎‎ انـدام‎ هـای بدن‎‎ و نیز انـدیشـه‎‎ و گمـان , از گنـاه , صدقه‎‎ دادن‎‎‎‎ به نیازمندان , فراوان خوانـدن قــرآن‎‎‎ , مهـر ورزیـدن بـه‎ بــی‎ کســان و یـتیـمـان‎ و آمرزش‎‎ خواهی‎ از کارهای‎ سفارش شده‎‎ این‎ ماه است‎ .
روزها و ماههای‎‎ سال‎ نعمت‎ های خداوند و سرشـار از الـطاف‎ او هسـتنـد , امـا در رمضان‎ راز دیگری‎ نهفته‎ است‎.
کسی‎ که‎‎ به رمز ایـن‎ راز دسـت‎ یـابـد می‎ تواند همه‎‎‎ مـوانـع‎ راه را تـا قـلــه سعـادت‎ از میان‎ برداشته‎‎‎‎ و هر آنچه که راه تعالـی‎ و تکامل‎ انسان‎ را سـد کرده‎ در هـم‎ کوبد.

ایرانیـان‎‎‎ مـومـن اهـمیـت‎ ایـن سـعـادت‎ را دریافتـه‎ و روزهـای‎ پـایـانـی‎ شعبان‎ المعظم‎ را به‎‎ ماه ضیافت‎ خدا متـصـل‎ کردند.
برگزاری‎‎ نمازهای جماعت‎ صبـح‎, ظهـر و مغرب‎ در مساجد همراه‎ با سخنرانی‎ و بـیـان‎ احکام‎ در فواصل‎ نماز جماعت‎‎, جلسات انس‎ با قرآن‎‎ درمراسم‎‎ افطاری‎ و اطعام مستمندان از مراسم‎ ویژه‎ رمضان‎ است‎.
افطاری‎ دادن‎‎ و اطعـام‎ روزه‎ داران از رسومی‎ است‎ که‎‎ در بین‎‎ مـردم‎  درمـاه مبارک‎ رمضان‎ بسیار مورد توجه‎ است‎.

 

خانه خدا

 


 

قال الصادق علیه السلام: انما فرض الله الصیام لیستوى به الغنى و الفقیر.
امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنى و فقیر) مساوى گردند.