چهارشنبه 12 مرداد‌ماه سال 1384

خیالی خوب ....خیلی زود تبدیل می شود به خیلی بد
خیلی زود
هیچ کس چیزی به من نگفت وبه همین دلیل هیچ وقت سر درنیاوردم
که خیلی خوب چقدر زود تبدیل می شود به خیلی بد
آفتاب .... تبدیل شد به سایه .به باران
شور وشوق ...تبدیل شد به لذت به درد
ترنم ترانه های دلانگیز عاشقانه جایش را داد به سردادن سرودهای غم انگیز
خیلی زود.
با تا ابد شروع شد
وابد تبدیل شد به گاهی به هیچ وقت
ومرا دوست داشته باش تبدیل شد به جایی هم در قلبت برای من در نظر بگیر
 خیلی زود.
اگر هیچ کس به تو نگفته باشد حالا دیگر باید بدانی
که خیلی خوب .خیلی زود تبدیل می شود به خیلی بد .
خیلی زود .
((شل سیلور استاین))